Ciljevi Centra za socijalnu skrb

1. Dostupnost usluga i informacija o uslugama

2. Reorganizacija rada centra: zadovoljavanje potreba korisnika na jednom mjestu, učinkovitost u pružanju kvalitetnih socijalnih usluga, partnerski odnos profesionalca i korisnika = zajedništvo, planiranje usluga

3. Vodeća uloga socijalnog radnika koordinatora: stručno usavršavanje, mogućnost napredovanja, timski pristup radu

4. Informatizacija sustava

5. Vodeća uloga centra u kreiranju lokalnih potreba

Misija Centra za socijalnu skrb

Pružiti korisnicima zaštitu prava koja im po zakonu pripadaju uspostavljanjem profesionalnog odnosa temeljenom na uzajamnom povjerenju, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, uvažavajući korisnika kao ravnopravnog partnera u svim postupcima pred Centrom za socijalnu skrb Slatina.

Vizija

Postati moderna javna ustanova, pristupačna krajnjem korisniku, sa stručnim djelatnicima koji se kontinuirano educiraju i usavršavaju (profesionalno), a u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika u lokalnoj zajednici. Vrijednosti na kojima se temelji djelatnost CZSS Slatina su pravičnost, pravovremenost, poštivanje ljudskih prava, uvažavanje, razumijevanje, povjerenje, zabrana diskriminacije te čuvanje profesionalne tajne.

Djelatnosti Centra za socijalnu skrb

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Korisnici socijalne skrbi su:

 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez
  pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
 • obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 • odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
 • osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
 • osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 • beskućnik
 • druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi
Skip to content