Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

  • na adresu: Centar za socijalnu skrb Slatina, Vladimira Nazora 5/I, 33520 Slatina
  • elektroničkom poštom: czss.slatina@gmail.com
  • na broj faksa: 033/401-385
  • usmeno u prijemnom uredu Centra za socijalnu skrb Slatina ili Podružnici Orahovica
  • telefonom na 033/551-158

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013.).

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu